Tràmits - Ludoescola/Casal estiu
T3-313 - Sol·licitud d'inscripció al casal d'estiu

 
DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per sol·licitar la inscripció al Casal d’Estiu o a les Colònies del Comú d’Ordino.
 
QUI HO POT FER ?
Els pares o tutors de qualsevol infant, amb edat compresa entre els 3 i els 14 anys inclosos, resident a Ordino i que hagi estat escolaritzat.
 
COM ES FA?
Presencialment, es presenta la sol·licitud juntament amb la documentació escaient i s’haurà d’abonar el preu públic corresponent. Les places són limitades i tindran preferència els nens residents a Ordino. El preu públic és setmanal i no es pot fraccionar.
 
ON ES FA?
Al servei de tràmits del Comú d'Ordino.
 
QUAN ES FA?
Les inscripcions comencen a principis de juny (consulteu dates al Servei de Tràmits), les places són limitades.
 
OBSERVACIONS
El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona.
 
A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.
 
Els preus del Casal d'Estiu estan establerts a l’ordinació de preus públics vigent a la parròquia.

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino