Tràmits - Cadastre
T3-026-2 - Inscripció al cadastre d'un habitatge unifamiliar o plurifamiliar sense divisió de finca

 
DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per inscriure al cadastre la transmissió d’un habitatge unifamiliar o plurifamiliar sense divisió de finca horitzontal radicat a la parròquia d’Ordino.
 
QUI HO POT FER ?
Les persones físiques o jurídiques propietàries d’un habitatge amb dites característiques radicat a la parròquia.
 
COM ES FA?
Presencialment, els titulars han de signar tots els formularis que inclouen la sol·licitud i aportar la documentació escaient.
 
Els formularis obligatoris són:
-Sol·licitud d’inscripció al cadastre, pàg. 1 i pàg. 2
-Annex de titulars, en cas de que hi hagi més d’un titular
-Annex de dades bancàries
-Annex “b” per edificis unifamiliars o plurifamiliars sense divisió de finca
 
 
ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.
 
OBSERVACIONS
En cas de que l’interessat no es pugui desplaçar al Comú, haurà d’autoritzar o apoderar a una altra persona perquè realitzi el tràmit.
 
A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.
 
Les taxes i impostos que impliquen la realització del tràmit estan establertes a l’ordinació tributària vigent a la parròquia.

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino