Tràmits - Finances
T3-339 - Sol·licitud de pagament a terminis de tributs o taxes de cobrament periòdicDESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per fraccionar una taxa o tribut de cobrament periòdic amb el Comú d'Ordino.

QUI HO POT FER ?
Qualsevol persona, obligat tributari, amb el Comú d'Ordino.

COM ES FA?
Presencialment, la documentació serà tramesa al Departament de Finances que proposarà a la Consellera delegada la resolució. L’import mínim per sol•licitar el pagament a terminis és de 300 €, l’import fraccionat es divideix en 10 mensualitats de març a desembre. La sol•licitud s’ha de presentar abans del 15 de gener de l’any natural en que hagin de causar els efectes.

ON ES FA?
Al servei de tràmits del Comú d'Ordino.

OBSERVACIONS
En cas de que l’interessat no es pugui desplaçar al Comú, haurà d’autoritzar o apoderar a una altra persona per que realitzi el tràmit.

A la sol•licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.

Tràmit gratuït.

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost :

© Tràmits - Comú d'Ordino