Tràmits - Obres i urbanisme
T3-042 - Sol·licitud de llicència d'ús o primera utilització

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT

És el tràmit necessari per obtenir una llicència de primera utilització o ocupació d’un edifici, un cop finalitzada la construcció.

 

QUI HO POT FER ?

Qualsevol persona física o jurídica que hagi finalitzat la construcció d’un edifici.

 

COM ES FA?

Presencialment, la sol·licitud ha d’anar signada per la persona interessada o el seu representant legal i pel propietari de la construcció.

Pel que fa als documents que trobeu annexats, hi ha la sol·licitud de llicència de primera ocupació i el model de certificat final d'obra que s'ha d'adjuntar. Els formularis corresponents a la sol·licitud d'inscripció de béns immobles els trobareu també als documents annexats.

En el moment presentar la sol·licitud es fa efectiva la taxa per la tramitació de sol·licituds. Es generaran els informes comunals pels serveis tècnic i jurídic i el tràmit serà resolt per la Junta de Govern. Un cop resolt s’haurà de fer efectiu el pagament de les taxes urbanístiques.

Les llicències s’han de resoldre en el termini de dos mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud, aquest termini pot ser prorrogat segons el que preveu el codi de l’administració. La manca de resolució en aquest termini comporta la denegació tàcita de la llicència.

Un cop obtinguda la llicència es pot sol·licitar la devolució de la garantia. L’atorgament de la llicència d’ús no pressuposa ni condiciona l’atorgament de la cèdula d’habitabilitat que ha de concedir Govern.

 

ON ES FA?

Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.

 

OBSERVACIONS

En cas de que l’interessat no es pugui desplaçar al Comú, haurà d’autoritzar o apoderar a una altra persona  perquè realitzi el tràmit.

 

A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.

 

Les taxes i impostos que impliquen la realització del tràmit estan establertes a l’ordinació tributària vigent a la parròquia.

 

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino