Tràmits - Ciutadans
T3-010 - Sol·licitud d'inscripció al cens de població

QUI HO POT FER ?
Les persones residents a la parròquia d’Ordino en possessió del permís de residència i treball definitiu o de nacionalitat andorrana.
 
COM ES FA?
Presencialment, la sol·licitud l’ha de signar la persona interessada, en el cas d’inscripcions de menors hauran de signar els pares o tutors.

Pel que fa a les sol·licituds trobareu la sol·licitud principal que heu d'emplenar obligatòriament, l’annex de sol·licitants que s'utilitza per incloure les dades de la resta de membres de la família i les declaracions jurades:

 "T3-010 Declaració jurada d'habitatge" i "T3-010 Declaració jurada d'habitatge de propietat (sense pagament).Com a complement del contracte de lloguer o escriptura de propietat (els titulars autoritzen a residir a una altra persona que no consta al contracte o a l'escriptura)

En el moment d’inscriure la persona es procedirà al cobrament de l’impost de Foc i Lloc de l’any en curs, si no es presenta el rebut d’haver-lo pagat a la parròquia de procedència.
 
ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.
 
OBSERVACIONS
En cas de que l’interessat no es pugui desplaçar al Comú, haurà d’autoritzar o apoderar a una altra persona perquè realitzi el tràmit.
 
A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.
 
Les taxes i impostos que impliquen la realització del tràmit estan establertes a l’ordinació tributària vigent a la parròquia.
 
 
 

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino