Tràmits - Obres i urbanisme
T3-090 - Sol·licitud de llicència d'obra major

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT

És el tràmit necessari per obtenir una llicència d’obra major, per construccions d’edificis de nova planta o per reformes, reparacions, rehabilitacions o ampliacions que alterin l’estructura, l’aspecte exterior o afectin la seguretat d’edificacions existents.

 

QUI HO POT FER ?

Qualsevol persona física o jurídica que vulgui dur a terme una obra major.

 

COM ES FA?

Presencialment, la sol·licitud ha d’anar signada per la persona interessada o el seu representant legal i pel propietari de la construcció.

Pel que fa als documents que trobeu annexats, hi ha la sol·licitud de llicència d'obra major i els models d'informe de característiques de l'obra i de declaració de direcció d'obra que s'han d'adjuntar.

En el moment de presentar la sol·licitud es fa efectiva la taxa per la tramitació de sol·licituds. Es generaran els informes comunals pels serveis tècnic i jurídic i el tràmit serà resolt per la Junta de Govern. Un cop resolt s’haurà de fer efectiu el pagament de les taxes urbanístiques.

Les llicències s’han de resoldre en el termini de dos mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud, aquest termini pot ser prorrogat segons el que preveu el codi de l’administració. La manca de resolució en aquest termini comporta la denegació tàcita de la llicència.

 

ON ES FA?

Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.

 

OBSERVACIONS

En cas de que l’interessat no es pugui desplaçar al Comú, haurà d’autoritzar o apoderar a una altra persona  perquè realitzi el tràmit.

 

A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.

 

Les taxes i impostos que impliquen la realització del tràmit estan establertes a l’ordinació tributària vigent a la parròquia.

 

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino