Tràmits - Obres i urbanisme
T3-304 - Sol·licitud de llicència de parcel·lació

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT

És el tràmit necessari per obtenir una llicència de parcel·lació que permeti la divisió simultània o successiva de finques amb la finalitat de constituir finques independents, sempre que les finques no es considerin indivisibles.

Prèviament s’ha hagut d’aprovar el planejament que autoritzi la urbanització i que determini les característiques que han de tenir les parcel·les edificables.

 

QUI HO POT FER ?

Qualsevol persona física o jurídica  propietari d’una parcel·la que vulgui dur a terme la parcel·lació.

 

COM ES FA?

Presencialment, la sol·licitud ha d’anar signada per la persona interessada o el seu representant legal i pel propietari de la construcció.

En el moment presentar la sol·licitud es fa efectiva la taxa per la tramitació de sol·licituds. Es generaran els informes comunals pels serveis tècnic i jurídic i el tràmit serà resolt per la Junta de Govern. Un cop resolt s’haurà de fer efectiu el pagament de les taxes urbanístiques.

Les llicències s’han de resoldre en el termini de dos mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud, aquest termini pot ser prorrogat segons el que preveu el codi de l’administració. La manca de resolució en aquest termini comporta la denegació tàcita de la llicència.

 

ON ES FA?

Al servei de tràmits del Comú d'Ordino.

 

OBSERVACIONS

En cas de que l’interessat no es pugui desplaçar al Comú, haurà d’autoritzar o apoderar a una altra persona  per que realitzi el tràmit.

 

A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.

 

Les taxes i impostos que impliquen la realització del tràmit estan establertes a l’ordinació tributària vigent a la parròquia.

 

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino