Tràmits - Obres i urbanisme
T3-305 - Sol·licitud de llicència de projecte d'urbanització

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT

És el tràmit necessari per obtenir una autorització de projecte d’urbanització, per l’execució dels vials i de la resta d’obres d’implantació dels serveis urbanístics requerits perquè els terrenys assoleixin la condició de solars edificables.

 

QUI HO POT FER ?

La sol·licitud l’ha de formular l’associació de promoció urbanística.

 

COM ES FA?

Presencialment, la sol·licitud ha d’anar signada per la persona representant de l’associació de promoció urbanística.

En el moment presentar la sol·licitud es fa efectiva la taxa per la tramitació de sol·licituds. Es generaran els informes comunals pels serveis tècnic i jurídic i el tràmit serà resolt per la Junta de Govern. Un cop resolt s’haurà de fer efectiu el pagament de les taxes urbanístiques.

Les llicències s’han de resoldre en el termini de dos mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud, aquest termini pot ser prorrogat segons el que preveu el codi de l’administració. La manca de resolució en aquest termini comporta la denegació tàcita de la llicència.

 

ON ES FA?

Al servei de tràmits del Comú d'Ordino.

 

OBSERVACIONS

En cas de que l’interessat no es pugui desplaçar al Comú, haurà d’autoritzar o apoderar a una altra persona  per que realitzi el tràmit.

 

A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.

 

Les taxes i impostos que impliquen la realització del tràmit estan establertes a l’ordinació tributària vigent a la parròquia.

 

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino