Tràmits - Obres i urbanisme
T3-306 - Sol·licitud d'autorització de pla parcial

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per obtenir una autorització per la realitzaació d'un pla parcial, que és l’ instrument previst per a que la iniciativa privada desenvolupi i completi l’ordenació urbanística en el sòl urbà no consolidat i en el sòl urbanitzable. També poden desenvolupar i executar les operacions de renovació urbana establertes en sòl urbà consolidat.
 
QUI HO POT FER ?
La sol·licitud l’han de formular els propietaris d’almenys les tres quartes parts de la superfície dels terrenys compresos en l’àmbit del Pla Parcial, o el/s seu/s representant/s legal/s.
 
COM ES FA?
Presencialment, la sol·licitud l’han de signar els propietaris o el seus representants legals.  Pel que fa a la documentació hi ha la sol·licitud d'autorització de pla parcial i l'annex de propietaris que s'ha d'annexar. S’haurà de fer efectiva la taxa per tramitació de sol·licituds i el tràmit seguirà el següent procés:
1)     Verificació per part del Comú de la conformitat del projecte del Pla Parcial amb la normativa aplicable.
2)     Un cop obtinguda la conformitat del Comú, el projecte es fa públic i entra en període d’al·legacions durant un termini de trenta dies.
3)     Informe de la Comissió Tècnica d’Urbanisme en un termini de 60 dies.
4)     Resolució del tràmit per la Junta de Govern.
5)     Publicació al BOPA del decret d’aprovació del Pla Parcial.
6)     Pagament de les taxes i garanties.
 
ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.
 
OBSERVACIONS
En cas de que l’interessat no es pugui desplaçar al Comú, haurà d’autoritzar o apoderar a una altra persona perquè realitzi el tràmit.
 
A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.
 
Les taxes i impostos que impliquen la realització del tràmit estan establertes a l’ordinació tributària vigent a la parròquia.

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino