Tràmits - Obres i urbanisme
T3-308 - Sol·licitud de llicència d'enderroc

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT

És el tràmit necessari per obtenir una llicència d’enderroc, per la demolició total o parcial d’edificis existents.

La finalitat és comprovar que la construcció pot ser objecte de demolició pel fet de no posseir cap valor cultural que en justifiqui la preservació i també controlar que els treballs d’enderroc s’efectuen en les condicions de seguretat i salubritat adequades i que els residus generats per l’actuació es gestionen d’acord amb el que preveu la normativa aplicable.

 

QUI HO POT FER ?

Qualsevol persona física o jurídica propietària d'una construcció i que la vulgui enderrocar.

 

COM ES FA?

Presencialment, la sol·licitud ha d’anar signada per la persona interessada o el seu representant legal i pel propietari de la construcció.

Pel que fa a la documentació hi ha la sol·licitud de llicència d'enderroc i el model de declaració de direcció d'obra que s'ha d'annexar.

En el moment de presentar la sol·licitud es farà efectiva la taxa per la tramitació de sol·licituds. Es generaran els informes comunals pels serveis tècnic i jurídic i el tràmit serà resolt per la Junta de Govern. Un cop resolt s’haurà de fer efectiu el pagament de les taxes urbanístiques.

Les llicències s’han de resoldre en el termini de dos mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud, aquest termini pot ser prorrogat segons el que preveu el codi de l’administració. La manca de resolució en aquest termini comporta la denegació tàcita de la llicència.

 

ON ES FA?

Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.

 

OBSERVACIONS

En cas de que l’interessat no es pugui desplaçar al Comú, haurà d’autoritzar o apoderar a una altra persona  perquè realitzi el tràmit.

 

A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.

 

Les taxes i impostos que impliquen la realització del tràmit estan establertes a l’ordinació tributària vigent a la parròquia.

 

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino