Tràmits - Obres i urbanisme
T3-095 - Sol·licitud obertura de rases

 
DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per obtenir l’autorització del Comú d’Ordino per l’obertura d’una rasa.
 
QUI HO POT FER ?
Qualsevol persona física o jurídica que vulgui obrir una rasa.
 
COM ES FA?
Presencialment, la sol·licitud ha d’anar signada per la persona interessada o el seu representant legal. En cas d’ocupació de via pública s’haurà de tramitar la sol·licitud corresponent.
En el moment de presentar la sol·licitud es fa efectiva la taxa per la tramitació de sol·licituds. El servei tècnic realitza l’informe corresponent i informarà a la Junta de Govern que el resoldrà. Quan l’interessat té l’autorització del Comú haurà de fer efectiu el pagament de les taxes escaients.
 
QUAN ES FA?
El període per la presentació de sol·licituds és del 15 de març al 28 de juny i del 15 de setembre al 30 d’octubre (excepte el període comprès entre el divendres anterior al Diumenge de Rams i el diumenge següent a la Pasqüa de Resurrecció).
 
ON ES FA?
Al servei de tràmits del Comú d'Ordino.
 
OBSERVACIONS
En cas de que l’interessat no es pugui desplaçar al Comú, haurà d’autoritzar o apoderar a una altra persona per que realitzi el tràmit.
 
A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.
 
Les taxes i els preus públics que impliquen la realització del tràmit estan establertes a les ordinacions tributària i de preus públics vigent a la parròquia.

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino