Tràmits - Via pública
T3-019 - Sol·licitud d'emplaçament de rètol

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT

És el tràmit necessari per obtenir l’autorització d’emplaçament d’un rètol indicador, publicitari o identificador.

 

QUI HO POT FER ?

Totes les persones físiques o jurídiques titulars d’un comerç.

 

COM ES FA?

Presencialment, els departaments escaients segons el tipus de rètol sol·licitat, estudien la sol·licitud i passen el corresponent informe a la Junta de Govern, que resoldrà la demanda.

En cas de rètols indicadors, el Comú, previ pagament per part de l’interessat, subministrarà i instal·larà el rètol.

 

ON ES FA?

Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.

 

OBSERVACIONS

El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona.

 

A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.

 

Les taxes i els preus públics que impliquen la realització del tràmit estan establertes a les ordinacions tributària  i de preus públics vigent a la parròquia.

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino