Tràmits - Via pública
T3-018 - Sol·licitud d'embrancament d'aigua

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per obtenir l’autorització per realitzar un embrancament d’aigua.
L’embrancament por ser temporal en cas d’obra o definitiu. Aquest tràmit també permet donar de baixa o modificar les dades d’un comptador existent.
 
QUI HO POT FER ?
Les persones físiques o jurídiques que necessitin realitzar un embrancament a la xarxa d’aigua potable o que vulguin donar de baixa o modificar dades d’un embrancament existent.
 
COM ES FA?
Presencialment, s’entra la sol·licitud amb la documentació escaient. Aquesta serà revisada pels tècnics de la Mancomunitat de Serveis que si escau, donaran l’autorització i procediran a la instal·lació del comptador.
 
ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.
 
OBSERVACIONS

En cas de que l’interessat no es pugui desplaçar al Comú, haurà d’autoritzar o apoderar a una altra persona perquè realitzi el tràmit.

 A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.

Les taxes i preus públics que impliquen la realització del tràmit estan establertes a les ordinacions tributària i de preus públics vigents a la parròquia.

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino