Tràmits - Obres i urbanisme
T3-021 - Sol·licitud llicència d'obres menors

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per obtenir una llicència d’obres menors, que són obres en edificacions ja existents que no afectin a l’estructura, façana, superfície, volum ni al nombre d’unitats originals de l’edificació i no vulnerin la normativa en seguretat, instal·lacions i construcció.
 
QUI HO POT FER ?
Qualsevol persona física o jurídica que vulgui dur a terme obres menors en una edificació ja existent.
 
COM ES FA?
Presencialment, la sol·licitud ha d’anar signada per la persona interessada o el seu representant legal i pel propietari de la construcció.
En el moment presentar la sol·licitud es fa efectiva la taxa per tramitació de sol·licituds. Els serveis tècnic i jurídic generaran els informes corresponents i el tràmit serà resolt per la Junta de Govern. Un cop resolt s’haurà de fer efectiu el pagament de les taxes urbanístiques.
Les llicències s’han de resoldre en el termini d’un mes a comptar des de la presentació de la sol·licitud. Aquest termini pot ser prorrogat segons el que preveu el codi de l’administració. La manca de resolució en aquest termini comporta la denegació tàcita de la llicència.
 
ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.

OBSERVACIONS                                                                                                                                                                                                                        En cas de que l’interessat no es pugui desplaçar al Comú, haurà d’autoritzar o apoderar a una altra persona perquè realitzi el tràmit.

A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.
 
Les taxes i impostos que impliquen la realització del tràmit estan establertes a l’ordinació tributària vigent a la parròquia.
 

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino