Tràmits - Cultura/Escola Bressol
T3-315 - Sol·licitud de baixa de les activitats d'educació, cultura i joventut

 
DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per sol·licitar la baixa de qualsevol de les activitats que ofereix del Departament d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social.
 
QUI HO POT FER ?
Qualsevol persona física que es vulgui donar de baixa d’aquestes activitats. La sol·licitud l’ha de signar la persona interessada, en el cas de baixes de menors hauran de signar els pares o tutors.
 
COM ES FA?
Presencialment, es presenta la sol·licitud. El Departament d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social estudiarà la sol·licitud i la respondrà via trucada, en un període de màxim de 3 dies.
 
Els cursos es cobraran mensualment o trimestralment a l’inici de cada període. Per a les activitats extraescolars i l’escola de música la sol·licitud de baixa s’ha de tramitar amb set dies d’antelació a l’acabament del període en curs. En cas contrari s’haurà d’abonar l’import corresponent al període següent. No es retornarà l’import pagat, excepte en cas de malaltia i presentant un certificat mèdic.
 
ON ES FA?
Al servei de tràmits del Comú d'Ordino.
 
OBSERVACIONS
El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona.
 
A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.
 
Tràmit gratuït.

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost :

© Tràmits - Comú d'Ordino