Què es pot fer ?

Des del servei de Tràmits es poden realitzar tots els tràmits del Comú d’Ordino, alguns que es realitzen conjuntament amb Govern, i altres tràmits específics de Govern i de la CASS que s’ofereixen des del Comú per evitar desplaçaments als residents a la parròquia.

A continuació trobareu el llistat de tràmits que podeu realitzar :

TRÀMITS PROPIS DEL COMÚ D'ORDINO

    Ajuts i subvencions

 • Lliurament de documentació relativa a una subvenció
 • So·licitud de subvenció per esportistes d'alt nivell
 • Sol·licitud d'ajuda social
 • Sol·licitud de subvenció d'activitats culturals i socials sense afany de lucre
 • Sol·licitud de subvenció per a entitats esportives per projectes puntuals
 • Sol·licitud de subvenció per entitats esportives per programes anuals

    Cadastre
 • Inscripció al cadastre - altres
 • Inscripció al cadastre d'un edifici no destinat habitatge
 • Inscripció al cadastre d'un habitatge unifamiliar o plurifamiliar sense divisió de finca
 • Inscripció al cadastre d'un pis/aparcament/traster/local
 • Inscripció al cadastre d'un terreny/parcel·la
 • Inscripció al cadastre d'una nova construcció o reforma
 • Sol·licitud de cartografia cadastral de finques o zones
 • Sol·licitud de cartografia cadastral oficial
 • Sol·licitud de certificat cadastral
 • Sol·licitud de fitxa de dades descriptives de la parcel·la
 • Sol·licitud de relació de titulars cadastrals de parcel·les

    Ciutadans
 • Al·legacions a un projecte
 • Declaració dels rendiments arrendataris
 • Recurs administratiu
 • Sol·licitud de baixa del cens de població
 • Sol·licitud de baixa del servei d'atenció domiciliària
 • Sol·licitud de bústia electrònica
 • Sol·licitud de certificat per la contractació del subministrament d'energia elèctrica
 • Sol·licitud de descàrrec d'una sanció de circulació
 • Sol·licitud de fraccionament i/o ajornament de tributs
 • Sol·licitud de lloc de treball
 • Sol·licitud de modificació de domiciliació bancària
 • Sol·licitud de modificació del cens de població
 • Sol·licitud de servei d'atenció domiciliària
 • Sol·licitud de tarja d'autobús parroquial
 • Sol·licitud d'informació comunal
 • Sol·licitud d'inscripció a les llistes electorals
 • Sol·licitud d'inscripció al cens de població
 • Sol·licitud d'inscripció de comunitat de propietaris
 • Sol·licitud genèrica
 • Sol·licitud o comunicació en relació a l'ordinació tributària
 • Sol•licitud de pagament a terminis de tributs o taxes de cobrament periòdic
 • Sol•licitud de dispensa de garantia
 • Sol•licitud de procediment especial de revisió
 • Recurs de revisió
 • Sol•licitud de compensació de crèdit
   

    Comerç Comú
 • Sol·licitud de baixa de comerç per trasllat a una altra parròquia
 • Sol·licitud de modificació de comerç- m2
 • Sol·licitud d'obertura de comerç per trasllat d'una altra parròquia

    Cultura/Escola Bressol
 • Sol·licitud de baixa de les activitats d'educació, cultura i joventut
 • Sol·licitud de preinscripció a l'escola bressol (un cop realitzada entrevista amb la directora)
 • Sol·licitud d'inscripció a activitats culturals
 • Sol·licitud d'inscripció a la capsa, espai de creació
 • Sol·licitud d'inscripció a l'escola de música

    Ludoescola/Casal estiu
 • Sol·licitud d'inscripció a la ludoescola
 • Sol·licitud d'inscripció al casal d'estiu

    Medi ambient
 • Sol·licitud d'encesa de foc
 • Sol·licitud d'utilització de l'abocador comunal
 • Sol·licitud per realitzar activitats al parc natural de la vall de sorteny o al medi natural

    Obres i urbanisme
 • Comunicació d'inici d'obres
 • Sol·licitiud d'assenyalament d'alineacions i rasants
 • Sol·licitud d'autorització de pla parcial
 • Sol·licitud de certificat urbaní­stic
 • Sol·licitud de llicència d' avantprojecte
 • Sol·licitud de llicència de modificació d'ús
 • Sol·licitud de llicència de moviments de terra
 • Sol·licitud de llicència de parcel·lació
 • Sol·licitud de llicència de projecte d'urbanització
 • Sol·licitud de llicència d'enderroc
 • Sol·licitud de llicència d'obra major
 • Sol·licitud de llicència d'obres d'urbanització
 • Sol·licitud de llicència d'ús o primera utilització
 • Sol·licitud de transmissió de llicència urbanística
 • Sol·licitud d'instal·lació d'una grua
 • Sol·licitud llicència d'obres menors
 • Sol·licitud obertura de rases
 • Sol·licitud de subvencions a la promoció de la millora del parc immobiliari

    Via pública
 • Sol·lcitud d'utilització d'espais públics
 • Sol·licitud d'emplaçament de rètol
 • Sol·licitud d'activitat a la xarxa de camins
 • Sol·licitud d'adquisició de contenidor
 • Sol·licitud d'autorització de senyalització d'itineraris d'iniciativa privada
 • Sol·licitud de baixa de gual
 • Sol·licitud de desballestament de vehicles
 • Sol·licitud de llicència per instal·lar una terrassa a la via pública
 • Sol·licitud de targeta d'estacionament en zones verdes
 • Sol·licitud d'elements urbans
 • Sol·licitud d'embrancament d'aigua
 • Sol·licitud d'emplaçament de gual

TRÀMITS CONJUNTS COMÚ - GOVERN D'ANDORRA

    Comerç COMÚ-GOVERN
 • Butlletí de declaració i certificació en matèria ambiental per al sector del ram de l'automòbil
 • Butlletí de declaració i certificació en matèria ambiental per la restauració (més de 100 m2)
 • Butlletí genèric de declaració i certificació en matèria ambiental
 • Declaració relativa a la superfície del menjador dels snack-bars/restaurants (menys de 100 m2)
 • Fitxes tecniques informatives de medi ambient: obertura/modificació de comerç o industria
 • Fitxes tecniques informatives per obertura/modificació de comerç o industria
 • Sol·licitud d'autorització sanitària de funcionament
 • Sol·licitud de baixa de comerç
 • Sol·licitud de modificació de comerç
 • Sol·licitud de reserva de nom comercial
 • Sol·licitud d'inscripció al registre de productors de residus perillosos i llistat dels residus
 • Sol·licitud d'obertura d'un nou comerç

TRÀMITS GOVERN D'ANDORRA

    GOVERN
 • Denúncia per l'incompliment de la llei 7/2012 de protecció contra el tabaquisme passiu - pncd
 • Formulari de canvi o renúncia d'un ajut o prestació
 • Formulari de denúncia o queixa del departament de salut
 • Oferta de treball
 • Sol·licitud d'ajudes a l'habitatge de lloguer
 • Sol·licitud d'ajut a l'estudi d'ensenyament superior
 • Sol·licitud d'alta de bus lliure
 • Sol·licitud d'autorització de placa de classificació d'allotjament turístic
 • Sol·licitud d'autorització i registre de les captacions d'aigua destinada al consum humá
 • Sol·licitud d'autorització i registre de les empreses subministradores, que transporten aigua....
 • Sol·licitud de baixa de vehicle
 • Sol·licitud de baixa o retorn de l'import del transport escolar o bus lliure
 • Sol·licitud de carnet de transport escolar
 • Sol·licitud de certificat de nacionalitat / còpia legalitzada passaport
 • Sol·licitud de duplicat o renovació de carta groga de vehicle
 • Sol·licitud de forfet extraescolar
 • Sol·licitud de forfet extraescolar per estudiants a l'estranger (menors de 20 anys)
 • Sol·licitud de forfet extraescolar per menors de 18 anys no escolaritzats
 • Sol·licitud de forfet extraescolar per universitaris (a partir de 20 anys)
 • Sol·licitud de llicència de caça
 • Sol·licitud de llicència de pesca
 • Sol·licitud de lloc de treball
 • Sol·licitud de lloguer de material d'esquí
 • Sol·licitud de modificació o duplicat del carnet de transport escolar o bus lliure
 • Sol·licitud de passaport
 • Sol·licitud de permís de conduir
 • Sol·licitud de tramesa de missatges curts per mòbil d'anul·lació d'esquí escolar
 • Sol·licitud d'inscripció a l'esport escolar
 • Sol·licitud d'inscripció escolar
 • Sol·licitud d'inscripció, baixa o modificació d'apartaments a una empresa explotadora d'apartaments
 • Sol·licitud d'utilització de l'auditori nacional
 • Sol·licitud pel sorteig dels plans de caça del cabirol
 • Sol·licitud per a la llicència especial de caça de l'isard
 • Sol·licitud per participar al sorteig dels plans de caça del mufló
 • Sol·licitud pel sorteig dels plans de caça de l'isard
 • Sol·licitud d'ajut a l'estudi
 • Homologació de permís o llicència de conduir
 • Sol·licitud de demanda de carnet de caça o pesca

TRÀMITS CASS

    CASS
 • Accidents de treball
 • Altes de treballadors
 • Altes mèdiques
 • Autorització de transmissió del full de cotització mensual del comú
 • Baixes de treballadors
 • Baixes mèdiques, prolongacions de baixes
 • Demanda de certificats / reclamacions
 • Duplicat targeta sanitària, sol·licituds altres documents
 • Extractes de punt de vellesa
 • Matriculació de beneficiari i de beneficiari en situació especial (assegurat indirecte)
 • Matriculació i modificació de persona assegurada indirecta amb retribució inferior al salari mínim
 • Matriculació, modificació de les dades o baixa del declarant (empresa o patró)
 • Modificació domiciliacions bancàries i /o adreça de pensionistes
 • Primera matriculació o modificació de dades d'assegurats
 • Primera matriculació o modificació de dades de patró domèstic
 • Primera matriculació, alta o variació de dades d'un treballador per compte propi
 • Recollida de fulls de malaltia
 • Revocació de transmissió del full de cotització mensual al comú
 • Sol·licitud de documents duplicats
 • Sol·licitud de registre per a l'accés al portal web de la cass
 • Sol·licitud de targeta sanitaria
 • Volants de desplaçaments
 • Volants mèdics per metges a l'estranger

© Tràmits - Comú d'Ordino