Tràmits - Cadastre
T3-026-7 - Inscripció al cadastre - altres

 
DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per inscriure al cadastre  noves construccions / enderrocs / agregacions o segregacions, d'immobles radicats a la parròquia d’Ordino, aquesta opció inclou tots els possibles casos d’inscripció.
 
QUI HO POT FER ?
Les persones físiques o jurídiques propietàries de béns immobles radicats a la parròquia.
 
COM ES FA?
Presencialment, els titulars han de signar tots els formularis que inclouen la sol·licitud i aportar la documentació escaient.
 
Els formularis obligatoris són:
-Sol·licitud d’inscripció al cadastre, pàg. 1 i pàg. 2
-Annex de titulars, en cas de que hi hagi més d’un titular
-Annex de dades bancàries
 
Segons el tipus de propietat s’ha d’omplir l’annex corresponent:
-Annex “a”: Per edificis amb divisió horitzontal (apartaments, pàrkings, trasters...situats en edificis de pisos destinats a la venda)
-Annex “b”: Per edificis plurifamiliars sense divisió de finca (edificis de pisos destinats al lloguer)
-Annex “c”: Per un edifici unifamiliar
-Annex “d”+”f”: Per edificis no destinats a l’habitatge
-Annex “e”: Per agregacions o segregacions de béns immobles ja inscrits
-Annex "g": Per donar de baixa una edificació
 
 
ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.
 
OBSERVACIONS
En cas de que l’interessat no es pugui desplaçar al Comú, haurà d’autoritzar o apoderar a una altra persona perquè realitzi el tràmit.
 
A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.
 
Les taxes i impostos que impliquen la realització del tràmit estan establertes a l’ordinació tributària vigent a la parròquia. 

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino