Avís Legal

Protecció de dades personals

De conformitat amb la Llei 15/2003 del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, s’informa que totes les dades que puguin ser facilitades per part dels usuaris s’han de tractar amb absoluta confidencialitat. Tant el responsable del tractament com els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament, a l’empara de l’autorització conferida per l’usuari, es comprometen expressament a adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries de tipus tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i n’evitin l’alteració, el mal ús, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

L'usuari pot exercir el seu dret d'accès, certificació, oposició i supressió, sempre que la legislació vigent no disposi el contrari a l'adreça de correu electrònic tramits@ordino.ad, o bé directament al servei de Tràmits de l'edifici administratiu del Comú, plaça major, núm. 3. Ordino

Everyone who enjoys online gambling should ensure that the online casino that they are using follows all the necessary security protocols. Each online casino should use special methods of data encryption to make sure that the data sent to them by users cannot be intercepted and stolen by third parties.

© Tràmits - Comú d'Ordino