Tràmits - Cultura/Escola Bressol
T3-311 - Sol·licitud d'inscripció a activitats culturals

 

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per sol·licitar la inscripció a qualsevol de les activitats programades pel Departament d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social.
 
QUI HO POT FER ?
Qualsevol persona física que vulgui realitzar una d’aquestes activitats. La sol·licitud l’ha de signar la persona interessada, en el cas d’inscripcions de menors hauran de signar els pares o tutors.
 
COM ES FA?
Presencialment, es presenta la sol·licitud juntament amb la documentació escaient. El Departament d’Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social estudiarà la sol·licitud i la respondrà via trucada, en un període de màxim de 3 dies.
Les places són limitades i en el cas que no hi hagi un nombre mínim d’inscripcions l’activitat no es farà. Si durant el curs el nombre d’alumnes baixa de cinc per grup s’anul·larà el curs.
Els cursos es cobraran mensualment o trimestralment a l’inici de cada període. Un cop feta la inscripció es renovarà tàcitament si no es presenta la sol·licitud de baixa amb set dies d’antelació a la finalització del període en curs. En cas contrari, s’haurà d’abonar l’import corresponent al període següent. No es retornarà l’import pagat, excepte en cas de malaltia i presentant el certificat mèdic corresponent. La devolució del rebut per part del banc, sense causa justificada, suposa la baixa de l’alumne de l’activitat.
 
ON ES FA?
Al servei de tràmits del Comú d'Ordino.
 
QUAN ES FA?
Consulteu al Servei de Tràmits o bé a la Biblioteca d’Ordino el període d’inscripció per les diferents activitats.
 
OBSERVACIONS
El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona.
 
A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.
 
Tràmit gratuït.

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino